Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Dag van de bodem

Op 1 oktober organiseert gemeente Hof van Twente de Dag van de Bodem, samen met andere belanghebbenden als Vitens, de waterschappen, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de LTO. De dag is met name bestemd voor agrariërs.
Wethouder Wim Meulenkamp, één van de initiatiefnemers voor de Dag van de Bodem: “De bodem is van invloed op o.a. de landbouwopbrengsten, de kwaliteit van drinkwater en oppervlaktewater. Aanscherping van de mestwetgeving zorgt langzaam voor verarming van de bodemkwaliteit. De Dag van de Bodem is vooral bedoeld om boeren hiervan bewust te maken en te laten zien welke innovatieve mogelijkheden er zijn om de bodem duurzaam te gebruiken.” Agrariërs kunnen zich aanmelden voor de Dag van de Bodem bij gebiedsmanager Wilco Pasman of via de LTO.

Het jaar 2015 is het internationale jaar van de Bodem. Het doel is om bij het brede publiek duidelijk te maken hoe belangrijk bodem is. De bodem is de basis voor veel dingen die vaak als vanzelfsprekend worden gezien. Voedsel, natuur, energie, wonen, drinkwater, en de koolstof de stikstofkringloop. De bodemproblematiek heeft niet alleen betrekking op geërodeerde gebieden als in Zuid Europa en elders op de wereld. Ook hier, met name op de zandgronden wordt de kwaliteit van de bodem steeds actueler. In Twente draait de problematiek vooral om de fosfaten en het gehalte aan organische stof in de bodem. Aanscherping van de mestwetgeving, waardoor steeds minder dierlijke mest op het land gebruikt mag worden, leidt op termijn tot lagere fosfaatgehalten en minder organische stof in de bodem. Deze verarming van de bodem heeft gevolgen voor de gewasopbrengst, de biodiversiteit, het dieren en plantenleven in de bodem. Bovendien moet extra geïnvesteerd worden in mestverwerking van het overschot en voeren we waardevolle grondstoffen af. De Dag van de Duurzaamheid is vooral bedoeld als bewustwording en impuls tot gedragswijziging en/of de toepassing van innovatieve maatregelen. Laten zien, dat door het nemen van goede maatregelen zowel de kwaliteit van de bodem als die van drink- en oppervlaktewater een positieve impuls kunnen krijgen. Dat terwijl de landbouwopbrengsten er zelfs baat bij hebben. Er is hier sprake van een kans op een stuk verduurzaming, waar allen baat bij hebben.
Maatregelen voor verbetering
De Dag van de Bodem vindt plaats op het erf van Aarnt Jan Heilersig in de Markelosebroek. Samen met deskundigen van het Louis Bolk instituut en Aequator wordt letterlijk naar de bodem ter plaatse gekeken en uitleg gegeven over staat ervan en welke maatregelen kunnen leiden tot verbetering. Onder meer geven waterschappen, drinkwaterbedrijf Vitens, veevoederleverancier For Farmers en een loonwerkersbedrijf geven acte de présence.
 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
De Dag van de Bodem wordt georganiseerd samen met Vitens, de waterschappen, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de LTO. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heeft tot doel de kwaliteit van zowel drinkwater als oppervlaktewater te beschermen en te verbeteren. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Daar is samenwerking tussen boeren, maar ook met waterschappen, Vitens en loonwerkbedrijven voor nodig. Verontreiniging kan ontstaan door vermenging met meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, te veel dan wel te weinig water. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de agrarische ondernemers faciliteren en de samenwerking met de waterschappen bevorderen.
Aansluiten bij projecten
De bodem heeft brede aandacht. Wethouder Meulenkamp hoopt dat dat landbouwers zich aansluiten bij projecten die gericht zijn op verduurzaming van de bodem. Dergelijke projecten willen we in samenwerking met DAW uitwerken en indienen voor ondersteuning van de Europese Unie.

Aanmelden
Boeren die belangstelling hebben kunnen zich per e-mail aanmelden via de voorzitter LTO afdeling Hof van Twente: mts.elkink@comveeweb.nl, of bij gebiedsmanager Wilco Pasman, wpasman@stimuland.nl.