Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

LTO Nederland pleit voor voortzetting van convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren'

LTO pleit voor voortzetting van het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ en een krachtige stimulans voor monovergisting van dierlijke mest. Deze innovatieve vergistingstechniek biedt volop kansen en het mest snijdt aan twee kanten: meer duurzame energie en minder broeikasgassen. Daarom is LTO voor een vliegende start van monovergisting: financier tweehonderd installaties zodat de kosten fors omlaag kunnen worden gebracht en deze techniek concurrerend wordt.
 
Land- en tuinbouw leveren als voedselproducent een belangrijke bijdrage aan de aanpak van de wereldwijde klimaatverandering. De sector slaat koolstof op in gewassen en bodem, wekt duurzame energie op en levert essentiële bouwstenen voor de circulaire economie. De sector blijkt in staat om meer te produceren met minder grondstoffen. Verandering van het klimaat is des te belangrijker voor boeren en tuinders, aangezien dit ook gevolgen heeft voor de productieomstandigheden en daarmee voor de voedselzekerheid.
 
Het kabinet heeft als doel de broeikasgassen voor alle sectoren in 2020 te verminderen met 20%. Boeren en tuinders leveren daar volgens LTO Nederland de afgesproken bijdrage aan: over de volle breedte ligt de agrarische sector op koers om de klimaat- en energiedoelstellingen te behalen. Door verdere reductie van broeikasgassen doet deze sector derhalve méér dan haar eigen deel van de gezamenlijke energie- en klimaatdoelen.
 
Het in 2008 door de Nederlandse overheid en het agrobedrijfsleven afgesloten convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ is een voorbeeld van een succesvol privaat-publieke samenwerking. Hierbij waarbij wordt gezamenlijk en op vrijwillige basis gezocht naar oplossingen, die het klimaat ten goede komen. Zo worden klimaat- en energiedoelen in de praktijk gekoppeld aan die van de land- en tuinbouw. Afgelopen jaren is bijvoorbeeld uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor duurzame opwekking, besparing en reductie van broeikasgassen op boerenbedrijven. Agrarische ondernemers zijn hiermee op hun bedrijven aan de slag gegaan.
LTO hecht zwaar aan voortzetting va het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren en vindt dat via Topsector Energie hiervoor jaarlijks van 2 miljoen euro moet worden uitgetrokken. Voorts kan de sector ‘sprongen maken’ door de stimuleren dat CO2 voor langere tijd in de bodem wordt opgeslagen. Bijkomend positief is een forse toename van bodemvruchtbaarheid en bodembiodiversiteit.
Bron: LTO Nederland