Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

RVO.nl zet ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie op een rij

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft RVO.nl de laatste ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie gebundeld in 2 rapportages. Het eerste rapport doet verslag van alle technieken voor de productie en de implementatie van hernieuwbare energie in de jaren 2003-2013. Ook komen de overheidsregelingen aan bod die de financiering ervan mede mogelijk maakten. Het tweede deel geeft een overzicht van de ondersteuning aan energieinnovatie in diezelfde periode.

afbeelding van leoni007

Duurzame Zuivelketen herijkt haar doelen

De Duurzame Zuivelketen heeft haar eerste herijking van de visie en doelen van de Duurzame Zuivelketen afgerond. Dat heeft er toe geleid dat de doelen op sommige punten zijn aangepast. Bij de thema's diergezondheid & dierenwelzijn, weidegang en biodiversiteit & milieu zijn de doelen op verschillende onderdelen aangescherpt of concreter gemaakt. Voor het thema klimaat & energie zijn de doelen realistischer geformuleerd, zonder afbreuk te doen aan het ambitiniveau.
 

Master Class Duurzame Zuivelketen

Op 10 februari wordt de Master Class Duurzame Zuivelketen gehouden in Wageningen. Je wordt geïnformeerd over de visie van de zuivelsector op duurzaamheid door inleidingen en tijdens workshops.

Ontwerp Programma Aanpak Stikstof ter inzage

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.

Glastuinders tonen hun trots in film

Tuinders in de Bommelerwaard en Neerijnen hebben een film gemaakt om aan de buitenwereld te laten zien wat zich in hun kassen afspeelt.

Een van de hoofdrolspelers in de film 'Een greep uit de kas' is David van Tuijl uit Zuilichem. Samen met zijn broer Rochus heeft hij drie chrysantenkwekerijen met een totale kweekoppervlakte van 15 hectare.

Provincie Friesland en LTO Noord werken samen aan energiedoelstellingen

Op 22 januari ondertekenden de Friese gedeputeerde Johannes Kramer en voorzitter van LTO Noord Friesland Geart Kooistra een intentieverklaring. Dit gebeurde in bijzijn van portefeuillehouder Klimaat en Energie voor LTO Nederland Eric Douma. De Intentieverklaring is een Samenwerkingsagenda Duurzame Energie van LTO Noord en provincie Friesland (SALTO). Met SALTO willen de provincie en LTO Noord de activiteiten op het vlak van duurzame energie bundelen en versterken.

Recirculatie van lucht in vleesvarkensstal geeft goed stalklimaat en zeer lage emissies

Recirculatie van lucht in vleesvarkensstal geeft goed stalklimaat en zeer lage emissies
Recirculatie van lucht in een vleesvarkensstal is technisch mogelijk. Door een belangrijk deel van de lucht te recirculeren en een deel te verversen wordt een zeer stabiel stalklimaat verkregen en worden de emissies van ammoniak en fijnstof (en geur) tot vrijwel nul gereduceerd.
 
Ventileren en recirculeren

ACRRES start met een suikerbietenraffinage project in Lelystad

De suikerbiet kan in Nederland op een efficiënte manier geteeld worden en is hierdoor een betaalbare grondstof voor groene chemicaliën en biobrandstoffen zoals ethanol. Binnen het ChemBeet project dat in 2015 van start gaat onderzoekt ACRRES, een initiatief van Wageningen UR, samen met een aantal partners, hoe de raffinage van suikerbieten via het concept van direct processing geoptimaliseerd kan worden.
Proeffabriek

Duurzaam investeren met de Energie InvesteringsAftrek (EIA) 2015 voor de agrarische sector

Op 30 december is de Energielijst 2015 gepubliceerd. De lijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).
De EIA is een fiscale regeling die bedrijven fiscaal voordeel biedt bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In 2015 is het EIA-budget € 106 miljoen. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.
Onderandere deze technieken komen in aanmerking voor EIA.

Steun voor projecten uitvoeringsagenda verduurzaming veehouderij

Steun voor projecten verduurzaming veehouderij

De overheid en de veehouderijsector willen de veehouderij duurzamer en diervriendelijker maken. Als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij hebben een aantal projecten en verbeterplannen een subsidie gekregen.

 

Verduurzaming veehouderij UDV

Pagina's