Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennis moet Stromen

Kringlopen natuurlijke zuiveringssystemen

KRW-nummer: 08084
Contact: Janjo de Haan (Janjo.dehaan@wur.nl)
 
Samenvatting van IP/KRW eindrapportage

 1. Zuiveringsmoerassen voor verwijdering van stikstof uit drainwater
  Aan de in 2005 aangelegde moerassen zijn in de periode van 1 januari 2006 tot 1 januari 2011 metingen uitgevoerd om de zuiveringscapaciteit vast te stellen. Alle resultaten zijn geanalyseerd en verwerkt in de eindrapportage. Op jaarbasis zijn in deze systemen zuiveringsrendementen bereikt van 60 tot 80%, waarmee omgerekend per ha zuiveringsmoeras hoeveelheden van 1000 tot meer dan 2500 kg stikstof werden verwijderd (zie 2.3.3 in het eindrapport). De zuiveringsmoerassen zijn in tact gelaten, maar de metingen zijn stop gezet. Betrokkenen PPO-WUR, Alterra.
 2. Beekbegeleidend vloeiveld met Riet voor zuivering van N uit drainwater
  Metingen aan het in 2006 aangelegde vloeiveld zijn uitgevoerd in de periode van 1 november 2007 tot 1 april 2011. Alle resultaten zijn geanalyseerd en verwerkt in de eindrapportage. In dit vloeiveld was de zuiveringscapaciteit wisselend en op jaarbasis maximaal 10%. Maar omdat al het drainwater door het vloeiveld werd geleid was de zuiveringscapaciteit op jaarbasis met 600 kg N per ha goed te noemen (zie 3.4.3). Het vloeiveld is in tact gelaten, maar de metingen zijn stop gezet. Betrokkenen PPO-WUR, Alterra.
 3. Beekbegeleidend vloeiveld voor zuivering van fosfaat uit slootwater
  Metingen uitgevoerd in de periode van 1 januari 2008 tot september 2009 en 1 mei 2010 tot 1 mei 2011. Er is in november 2010 een ijzerfilter aangelegd om de fosfaatverwijdering verder te verhogen in samenwerking met KRW-project rond fosfaatverwijdering. Alle resultaten zijn geanalyseerd en verwerkt in de eindrapportage. In dit systeem werd de inlaatconcentratie van fosfaat met gemiddeld meer dan 50% verlaagd; een retentie van 17-58 kg fosfaat per ha per jaar. Alleen in piekperiodes wordt de MTR overschreden (zie 4.3.1). Daarnaast is de retentie van stikstof ca. 700 kg/ha, ca. 37% van het nitraatstikstof wordt verwijderd. De metingen worden na het project gecontinueerd met financiering van IP-KRW project ‘Het Gebruik van Nitraatreducerende en Fosfaatbindende Materialen om Lekken in Nutriëntenkringlopen te Dichten’ en het Waterschap Peel en Maasvallei tot nov 2011. Betrokkenen zijn Alterra en Waterschap Peel en Maasvallei.
 4. Perspectievenstudies
  Perspectievenstudie is uitgevoerd, workshop is gehouden op 1 juli 2010 met betrokkenen waarin tussenresultaten zijn besproken. In plaats van 2-3 concepten zijn 7 varianten uitgewerkt. De kosteneffectiviteit ligt in de orde van € 40 per kg verwijderd stikstof voor toepassing van een zuiveringsmoeras voor een klein perceel. Deze daalt naar schatting naar € 5 per kg stikstof voor toepassing op gebiedsniveau. De kosteneffectiviteit van fosfaat is geschat op € 115 per kg fosfor. Betrokkenen PPO-AGV.
 5. Communicatie
  Jaarlijks is een interne rapportage gemaakt. 1 vakbladartikel is gepubliceerd in H2O, een tweede wordt binnenkort gepubliceerd. N.a.v. de workshop op 1 juli 2010 is op 6 juli 2010 een artikel in de Boerderij gepubliceerd. Op twee wetenschappelijke congressen zijn resultaten gepubliceerd van dit project (WETPOL 2009 en SWS 2011). Daarnaast zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor collega-onderzoekers met vergelijkbaar onderzoek (29 sept 2009 en 1 nov 2010) en is deelgenomen aan de bijeenkomsten van Kennis moet stromen. Ook is informatie aan de website Kennis moet stromen geleverd.
 6. Eindrapportage
  Een inhoudelijke eindrapportage is opgeleverd met het afsluiten van het project. Uit het gehele project kan worden geconcludeerd dat natuurlijke zuivering van drainagewater technisch goed te realiseren is en een kosteneffectieve maatregel kan zijn is op de lagergelegen zandgronden in Nederland.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!