Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennis moet Stromen

Waterkwaliteitseffecten diepe drainage

KRW-nummer: 08095
Contact: André van de Straat (aa.vd.straat@zeeland.nl)
 
Van dit project is geen eindrapportage ontvangen. Hieronder de laatste communicatie met projectleider.
 
Dit project beoogt in het veld de effectiviteit van peilgestuurde drainage in de Zeeuwse bodemprofielen vast te stellen op de vermindering van de stikstofconcentratie in het oppervlaktewater. Door een dieper gelegd, peilgestuurd drainagesysteem poogt men de verblijftijd, met name van de snellere component, van het grondwater te verlengen. Studies hebben uitgewezen dat nitraat-stikstof effectief kan worden afgebroken bij een langere verblijftijd in een anaërobe zone. Dit project onderzoekt drainage onder de laagste grondwaterstand en drainage op normale diepte. Het resultaat van het project is een modelmatig conceptueel inzicht op basis van een veldproef.
 
Stand van zaken (april 2012)
Het meetprogramma verloopt moeizaam en levert tot nu toe minder informatie op dan gewenst. Ook komen de kosten hoger uit dan geraamd. Nadat de meetopstelling in november 2010 volledig operationeel was, hebben we te maken gehad met uitval door een vorstperiode. Vervolgens zijn de drainafvoeren als gevolg van de extreem droge start van 2011 al vroeg gestopt (maart) en zeer laat weer op gang gekomen (december). De periode waarin bruikbare metingen uitgevoerd konden worden, is daardoor zeer beperkt geweest.

Uit de metingen blijkt dat verdiept aangelegde drainage in kleigrond naar behoren werkt en kan voorzichtig geconcludeerd worden dat het een gunstige invloed heeft op de nitraatuitspoeling. Afronding van de eindrapportage met definitieve analyse van de meetresultaten is voorzien voor september 2012. Om meer informatie uit deze proef te kunnen halen wordt geprobeerd om de proef langer door te zetten.

Handige website: http://www.interactiefwaterbeheer.eu/projecten
 
Praktijktips

Wacht met de aanleg van peilgestuurde drainage of het formuleren van beleid tot de uitkomsten van de proeven in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg beschikbaar zijn, zodat gekozen kan worden voor een ontwerp waarbij en de waterkwantiteit en de waterkwaliteit gediend zijn.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!