Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

(Co-)vergisting van mest of andere mestverwerkingstechnieken

Mest(co)vergisting heeft effect op de emissies van broeikasgassen. Met de opwekking van elektriciteit en warmte kan gebruik van fossiele energiedragers en daarmee gepaard gaande CO2 emissie vermeden worden. Methaanemissie uit de mestopslag wordt beperkt door een veel korter verblijf van mest in de vooropslag (bijv. kelder onder de stal) en een geheel gasdichte biogasinstallatie.

Sector
Melkkoeien, vleesvarkens, fokzeugen en vleeskalveren.

Hoe interessant
Interessant bij met stijgende energieprijzen en stijgend interesse voor groene energie.
De restproducten (digestaat) kan ook aangewend worden als kunstmestvervanger. CO2 en N2O reductie bij productie en transport kunstmeststoffen.

Toepasbaarheid
Goed toepasbaar op bedrijven met voldoende mestproductie die zich voor vergisting leent.

Reductie broeikasgasemissie
Hoog, minder methaan uit de mest en minder CO2 door productie van energie.

Investeringskosten
Hoog.

Terugverdientijd
Afhankelijk van prijzen van covergistingsproducten, stroomprijzen en subsidiemogelijkheden.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!