Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Op weg naar een duurzame veehouderij; Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

Doelstelling
De doelstelling van dit rapport is om kwantitatief en kwalitatief inzicht te geven in de vorderingen die tussen 2000 en 2010 zijn gemaakt in het tot stand brengen van een duurzame veehouderij, geordend naar de zes speerpunten uit de Toekomstvisie op de veehouderij (LNV 2008b).

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I
Landbouwsector
Melkveehouderij | Varkenshouderij | Pluimveehouderij
Transitiepad
Veevoer | Dierlijke mest | Bodem en Bemesting | Stalsystemen

Status
Afgerond

Soort project
Project | Praktijkonderzoek

Resultaten
De resultaten op het gebied van emissie en klimaat;
De emissie van broeikasgassen uit de veehouderij is enigszins lager dan in 2000. De mestregelgeving en de melkquotering vormen de belangrijkste verklaringen voor de daling van de emissie, aangezien de uitstoot van lachgas en methaan samenhangt met bemesting en dieraantallen. Beleidsmatig aandachtspunt is dat de emissie weer zal stijgen als het aantal dieren toeneemt, wat zou kunnen gebeuren bij afschaffing van de melkquotering.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!