Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Extra beweiding

Status Praktijkrijp
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
Extra weidegang leidt tot minder emissie van ammoniak. Het heeft bovendien een gunstig effect op het arbeidsinkomen en op de diergezondheid.
 
De berekende daling van gemiddeld 3,3 gram ammoniak per extra uur weidegang per koe is berekend voor een model-bedrijf, bestaande uit 45 hectare grond, 80 melkkoeien met een totale melkproductie van 680.000 kg melk per jaar. De duur per dag varieerde van 6, 9, 15 en 20 uur per dag en het aantal dagen varieerde van 120, 150 en 180 dagen.
 
Bij extra weidegang neemt de emissie in de wei licht toe en daalt de emissie in de stal en bij mestaanwending aanzienlijk.
 
Management
Extra beweiden vraagt om speciale ondernemerscapaciteiten en een juiste verkaveling. De melkveehouder moet beschikken over goed graslandmanage-ment, waarbij hij rekening houdt met groeitrappen, vertrapping en een juist afgestemd rantsoen. In de berekening is ook het effect op arbeidsinkomen meegenomen. Deze steeg ongeveer €1,- per 100 kg melk. Vooral in het traject van 720 tot 2000 uur weidegang verminderde de totale kosten (de som van loonwerk en voerkosten) bij een toename van weidegang.
 
Imago en welzijn
Beweiding heeft ook een positief effect op de diergezondheid en -welzijn van koeien. Zuivelorganisaties stimuleren weidegang door een plus op de melkprijs. Daarnaast zien burgers graag koeien in het Nederlandse landschap. Dit is goed voor het imago van de sector.
 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu         + 3,3 gram ammoniak per extra uur weidegang per koe.
Technisch resultaat         -/0 Extra weiden vraagt om managementkwaliteiten. Als deze er onvoldoende zijn kunnen de technische resultaten dalen.
Diergezondheid         0/+ Minder kans op mastitis en speen betrappen
Welzijn         0/+ Extra weidegang kan een positief effect hebben op het dierwelzijn, afhankelijk van de stal.
Arbeid          0  
Kosten           0 De jaarlijkse kosten bedragen € 0,- per kg vermeden ammoniakemissie.

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!