Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Minder jongvee in de stal

Status Verzilverd
Factsheet Vind hier de wetenschappelijke factsheet van deze maatregel
Informatieblad Het informatieblad volgt binnenkort
Versie Augustus 2016

 
Beschrijving 
Minder jongvee houden én tegelijkertijd de stal aanpassen, geeft een grotere daling van de ammoniakemissie. Zonder stalaanpassingen is de ammoniakreductie minder. Jongvee draagt bij aan de totale stikstofuitstoot van de veestapel op een melkveebedrijf. Jongvee legt minder stikstof vast dan melkvee en dat levert extra ammoniakemissie op.
 
Minder ligplaatsen
Als een bedrijf structureel minder jongvee gaat opfokken, kan dat via een melding in het kader van het activiteitenbesluit worden doorgegeven aan de gemeente respectievelijk via een wijzigingsaanvraag NB-wetvergunning bij de provincie. Het aantal gemelde dierplaatsen met de daarbij behorende emissiefactor is bepalend voor de vergunning en voor het maximum aantal te houden dieren. Het is vergunning-technisch geen probleem als er meer ligplaatsen (ligboxen) beschikbaar zijn voor jongvee dan het aantal dierplaatsen dat volgens de vergunning aanwezig is. Echter, de te verwachten daling van de ammoniakemissie houdt geen gelijke tred met de daling van het aantal dieren. Dit komt omdat het emitterend oppervlak per dier toeneemt.
 
Stalaanpassingen zorgen ervoor dat na vermindering van het aantal dieren het emitterend oppervlak per dier gelijk blijft. Dat kan door het toegankelijk vloeroppervlak te beperken en eventueel het bijbehorende keldergedeelte af te scheiden van de rest van de kelder en stal, zodat geen luchtuitwisseling meer kan optreden. Het plaatsen van schotten in de kelder en het afdekken van niet gebruikte roostergedeelten is daarvoor een praktische oplossing.
 
Let wel op. Minder jongvee kan ook zorgen voor ander voer naar melkkoeien. Wat bij meer eiwit in het melkveerantsoen leidt tot een verhoogde TAN-productie en dus ook hogere emissie. In de situatie met stalaanpassingen is de relatieve daling van de ammoniakemissie gelijk aan de relatieve daling van het aantal aanwezige stuks jongvee. Dus 1 dierplaats minder is 4,4 kg NH3 per jaar minder.
 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling  
Milieu ++ Ammoniakemissie daalt
Technisch resultaat 0  
Diergezondheid 0  
Welzijn 0  
Arbeid + Lagere arbeidsbehoefte voor verzorging dieren
Kosten + Minder opfokkosten maar ook lagere post omzet en aanwas. per saldo minder kosten.

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!