Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Nauwkeurig mestaanwenden

Status Praktijkrijp
Informatieblad Vind hier het informatieblad van deze maatregel
Versie Maart 2015

 
Door het nauwkeurig werken bij mestaan-wending wordt het oppervlakte waarvan ammoniak vrij kan komen, verkleind. Dat levert een reductie van gemiddeld 18 procent op. Ook gaan minder mineralen verloren en is de grasopbrengst hoger.
 
Op dit moment gaat men bij de aanwending van mest met de zodenbemester uit dat 19 procent ammoniakemissie plaatsvindt. Met nauwkeurig werken is dit percentage terug te brengen naar 16 procent (een reductie van 18 procent). Mogelijk kan het emissiepercentage nog verder dalen tot 10 procent. Dit levert dan een ammoniakreductie op van 50 procent. Dit levert naast ammoniakreductie ook financiële voordelen op. Door netjes te werken (10 procent emissie) is het mogelijk om 20 kg stikstof per hectare grasland extra te benutten dan bij onnauwkeurig werken.
 
Elke kg stikstof levert 15 tot 20 kg droge stof (ds) gras op. Dit betekent 300 tot 400 extra ds gras per hectare. Als de aankoop van gras € 0,15 per kg ds bedraagt, dan kost minder nauwkeurig werken € 45,- tot € 60,- per hectare aan opbrengst.
 
Wat betreft de besparing op loonwerkkosten door snel en veel mest uitrijden: om de mindere grasopbrengst te compenseren moeten loonwerkkosten per kuub mest € 0,80 tot € 1,10 lager zijn dan bij nauwkeurig mestaanwenden. Bij deze berekeningen wordt uitgegaan van 55 kuub per hectare. Een overzicht staat in tabel 1.
 
Tabel: effect extra benutting van stikstof op gewasopbrengst (ds en €) door nauwkeurig te bemesten en de prijs die per kuub extra betaald mag worden voor deze extra benutting.

Effect extra benutting    
minder verlies t.o.v. slordig werken 20 kg N / ha
effect van stikstof naar ds 15 - 20 kg ds / kg stikstof
extra gewasopbrengst 300 - 400 kg ds / ha
prijs ruwvoer (KWIN) 0,15 € / kg ds
totaal extra opbrengst 45 - 60 € / ha

 

Mogelijk extra te besteden per ha  
extra opbrengst (nauwkeurig aanwenden) 45 - 60 € / ha
gebruik drijfmest 55 m3 / ha
extra minimale verlaging kuubprijs voor 'break-even'  0,80 - 1,10 € / m3

 
Praktijkinformatie

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu +  Een reductie van de ammoniakemissie van ongeveer
 7,5 %.
Technisch resultaat ++  Betere benutting van mineralen, dus hogere
 gewasopbrengst.
Diergezondheid 0  
Welzijn 0  
Kosten +  Hogere gewasopbrengsten, verwachting is dat dit
 positief opweegt tegen hogere
 loonwerkkosten
Arbeid -  Nauwkeurig werken vraagt extra tijd.

-- zeer negatief; - negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!