Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Schuine plaat in mestkanaal

Status Praktijkrijp

 
Beschrijving
Het oppervlakte van mest is bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie. Hoe groter het emitterend oppervlak, hoe meer ammoniakemissie. Met het aanbrengen van een schuine plaat in het mestkanaal is de mestoppervlakte te verkleinen.

Een voorbeeld: bij een huidig emitterend oppervlak van het mestkanaal bij vleesvarkens van 0,42 m²/varken en een kelderdiepte van 2,0 m kan een schuine plaat in een hoek van 63° gemonteerd worden aan de kant van de dichte vloer. Het emitterend oppervlak verkleint hiermee tot maximaal 0,27 m²/varken bij een maximale mesthoogte van 1,0 m. Voor andere kelderdieptes en kelderbreedtes zijn soortgelijke berekeningen te maken.


Voorbeeld schuine plaat bij bolle vloer

Voorbeeld schuine plaat bij (gedeeltelijk) dichte vloer

Effectiviteit
Het plaatsen van een schuine plaat in het mestkanaal van vleesvarkens- en biggenstallen levert volgens de stoppersregeling een ammoniak emissiereductie van 40%. Het gaat dan om een emitterend oppervlak van maximaal 0,27 m2/dierplaats bij vleesvarkens en 0,13 m2/dierplaats bij biggen. Voor zeugenstallen geeft de stoppersregeling een reductie van 20% aan. Hier is de richtlijn bij kraamzeugen maximaal 1,1 m² emitterend oppervlak per dierplaats en bij guste- en dragende zeugen om maximaal 0,55 m²/dierplaats.

Om een goede mestafvoer te garanderen is een rioleringssysteem wenselijk. Dat bemoeilijkt de toepassing van deze maatregel in bestaande stallen. Echter, bij voldoende kelderdiepte (>0,7m) is dit niet per se nodig. Wel kan het emitterend oppervlak dan enigszins toenemen en daarmee de ammoniakemissie.

De investeringskosten van deze maatregel zijn relatief hoog, maar de jaarkosten en de kosten per 10% ammoniakreductie juist laag. Daarom is dit één van de meest kosteneffectieve maatregelen voor reductie van ammoniakemissie bij vleesvarkens en biggen.

Praktijkinformatie
 

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu + De ammoniakemissie is te verminderen met 20 tot 40%, afhankelijk van het maximale emitterende oppervlakte
Productie 0  
Welzijn 0  
Diergezondheid 0/+ Betere luchtkwaliteit door lagere ammoniakconcentraties
Arbeid 0  
Kosten - Plaatsing schuine platen en hogere kosten voor opslag van de mest (meer opslagcapaciteit nodig)

Meer informatie
Meer informatie over het plaatsen van een schuine plaat en te combineren maatregelen vindt u in dit onderzoeksrapport.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!