Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Mest scheiden en aanzuren

De pilotveehouders van de Proeftuin zoeken naar praktische maatregelen om op hun bedrijf ammoniakemissie te reduceren. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.
Melkveehouder Wout van Dalfsen stelde de volgende vraag: Wat is het effect van (directe) mestscheiding en het aanzuren van de dunne fractie?

Antwoord
Verreweg het grootste deel van de ammoniakemissie treedt op in een hele korte periode nadat mest en urine met elkaar in aanraking zijn gekomen. Frequenter mestschuiven op een dichte stalvloer leidt niet tot minder emissie. Het beperkte voordeel van een versnelde afvoer wordt namelijk tegengewerkt door het uitsmeren van de urineplassen. Het effect van aanzuren van de dunne fractie is het grootst wanneer de mest direct gescheiden wordt.
 
80 procent van de in ammoniak omzetbare stikstof zit in de dunne fractie van de mest. Door deze dunne fractie voor het uitrijden stevig aan te zuren tot een pH ≤ 5 is een ammoniakreductie tot 80 procent te realiseren, afhankelijk van de wijze van toediening. Dit reductiepercentage is alleen te bereiken wanneer er directe mestscheiding plaatsvindt. Achteraf mest scheiden en het aanzuren van de dunne fractie heeft een beperkt effect.
 
Het niet aanzuren van de gescheiden dunne fractie kan juist een tegengesteld effect hebben. Onbehandelde opgeslagen dunne fractie heeft een hoger ammoniumgehalte dan volledig gemengde mest, daardoor kan de ammoniakemissie tijdens het uitrijden toenemen.
Wout van Dalfsen bekijkt, ook met het oog op het veengebied waarin hij onderneemt, of deze gecombineerde maatregel voor hem interessant is. Ook andere pilotveehouders hebben belangstelling getoond voor deze maatregel.
 
 
Versie: november 2012

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!