Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Proeftuin Natura 2000 Overijssel

In dit dossier

Dossierbeheerder

Proeftuin Natura 2000

info@proeftuinnatura200...

Toedieningstechnieken op veenweide

Samen met collega’s, en met inbreng van experts, zoeken Overijsselse veehouders naar kennis over ammoniakreductie en hoe ze dit kunnen vertalen naar het eigen bedrijf. Zoals tijdens de Proeftuin-bijeenkomst ‘Veenweide ontmoet veenweide’. Deelnemende veehouders stelden daar vragen over de toepassing en verwachte effecten van maatregelen op veenweidegrond. Experts hielpen bij het vinden van de antwoorden.
Over mestaanwending op veenweide stelde een aantal veehouders de volgende vraag: “Welke (nieuwe) technieken zijn er voor mestaanwending op veenweidegrond en wat is het effect op de ammoniakemissie?”

Antwoord
In principe is mesttoediening met een sleepvoetmachine de geëigende methode op veenweidegrond. Hierbij wordt de zode niet doorsneden en komt de mest emissiearm in strookjes op de grond tussen het gras terecht. In verband met de draagkracht van de grond voeren veenweideboeren in het voorjaar de mest vaak aan met een sleepslang, zodat de tank niet op het land hoeft te komen. Bij toepassing van een sleepslang voor de aanvoer van de mest, wordt vaak water toegevoegd om de verpompbaarheid te verbeteren. Vorig jaar is op Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Zegveld een onderzoek gestart om het effect van dat extra toegevoegde water op de ammoniakemissie te bepalen.
 
Metingen laten zien dat met in verhouding veel verdunning (1:1) een aanzienlijke emissiereductie te behalen is ten opzichte van niet verdunde mest aangebracht met een sleepvoetmachine. Bij veenweidegrond is het mogelijk dat de ammoniakreductie van mest verdund met water lager ligt dan bij andere grondsoorten. De mest wordt immers niet in de grond gebracht, maar ligt in strookjes op de grond. Door het water kan de mest meer uitvloeien en ontstaat er een groter oppervlakte voor emittering. Momenteel lopen proeven op VIC Zegveld om te kijken of een mindere verdunning (bijvoorbeeld 1:3) ook tot een substantiële reductie van de emissie leidt.
 
Andere technieken zijn nog volop in ontwikkeling. Zo doet de Proeftuin nu onderzoek naar het toedienen van aangezuurde mest met een sleepvoetmachine op kleigrond en klei op veen. Ook zijn er in de sector ontwikkelingen gaande voor het spotsgewijs injecteren (inspuiten) van de mest, waarbij er geen sleuf wordt gesneden. Een andere techniek is om mest water in te sproeien.
 
 
Versie: mei 2014

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!