Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Stagiairs

Stagiairs zijn werknemers die werken (stage lopen) in uw bedrijf als onderdeel van hun opleiding. U biedt een scholier of student de kans om in de praktijk ervaring op te doen met het beroep waarvoor hij leert. Stagiairs zijn overigens geen BBL leerlingen die meestal één dag per week naar school gaan en vier dagen per week werkt.
 
Voor u als werkgever kan het handig zijn om stagiairs in te zetten als extra arbeidskracht. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als er bepaalde afgebakende klussen zijn die een beginnende arbeidskracht kan uitvoeren, of als er bijvoorbeeld achterstanden weg te werken zijn. Stagiairs kunnen echter niet zonder meer als goedkope arbeidskracht worden ingezet. Als werkgever moet u immers ook zorgen voor goede begeleiding van stagiairs en controle van hun werk. Bovendien moeten de taken ook voor de stagiair toegevoegde waarde hebben, de leeractiviteit staat hierbij voorop.
 
Wilt u in uw bedrijf een stageplaats bieden? Dan moet uw bedrijf een erkend leerbedrijf zijn. SBB (Samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) kan uw bedrijf erkennen als leerbedrijf.
 
Aangezien stagiairs niet in dienst zijn bij uw bedrijf, hebben ze geen recht op het minimumloon. Wel kunt u ervoor kiezen een stagevergoeding, reiskostenvergoeding of onkostenvergoeding te betalen. De werkgever moet oppassen dat deze vergoeding niet te hoog is, want dat kan bij de Belastingdienst de schijn wekken dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De werkgever moet dan premies voor de werknemersverzekeringen afdragen. Vanuit de Belastingdienst zijn speciale regels als het gaat om premie afdrachten voor stagiaires.
 
Betaalt u de stagiair een onkostenvergoeding of stagevergoeding die qua hoogte niet in verhouding staat tot zijn arbeidsprestatie dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. De stagiair is verzekerd voor de Ziektewet en Wajong en valt onder de Zorgverzekeringswet. U hoeft geen premie werknemersverzekeringen in te houden.
 
Voordat de leerling aan de stage begint, is het verstandig dat u een overeenkomst met de leerling sluit. De stageovereenkomst heeft geen wettelijke status maar hierin kunnen wel de rechten en plichten van alle partijen duidelijk worden vastgelegd. Zo kan de werkgever onduidelijkheden en moeilijkheden voorkomen.
 
De stage overeenkomst wordt gewoonlijk voor bepaalde tijd (enige weken of maanden) aangegaan. Na die tijd eindigt de overeenkomst automatisch. Tussentijdse beëindiging is ook mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de stagiair zich misdraagt of de werkgever de stagiair andere, niet overeengekomen, (mindere) arbeid laat verrichten. De overeenkomst kan ook in onderlinge overeenstemming worden beëindigd.
 
U kunt hier een model stageovereenkomst downloaden.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!