Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Ziekte en vakantie

Voor 2012 bouwde een zieke werknemer alleen vakantiedagen op over het laatste half jaar van ziekte. In de nieuwe regeling per 1 januari 2012 is deze beperkte opbouw van vakantiedagen verdwenen. Zieke werknemers krijgen nu dezelfde aanspraken op minimumvakantie als andere werknemers, omdat het verwerven van vakantieaanspraak is gekoppeld aan het recht op loon wat ook ingeval van ziekte bestaat (artikel 7:629 BW). Dit betekent dat zieke werknemers in ieder geval de wettelijke verlofdagen opbouwen. In de cao kan zijn bepaald dat de werknemer de bovenwettelijke vakantiedagen niet opbouwt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 
Vakantie opnemen tijdens ziekte
Een zieke werknemer heeft ook recht op vakantie. In beginsel geldt zelfs dat de werknemer geacht wordt tijdens zijn arbeidsongeschiktheid vakantiedagen op te nemen omdat hij ook volledig de wettelijke vakantiedagen opbouwt. Als de zieke werknemer met vakantie wil, dan dient hij de vakantie aan te vragen bij de werkgever en vakantiedagen op te nemen. Hiervoor geldt dat de werknemer hetzelfde aantal vakantie-uren opneemt als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Dat geldt ook als de werknemer tijdens ziekte gedeeltelijk werkt. Door het nemen van vakantie kan de medewerker uitrusten van verplichtingen die voortvloeien uit de dienstbetrekking, ook al zijn dit andere verplichtingen dan het uitvoeren van de arbeid. Een zieke medewerker die vakantiedagen opneemt is dan dus vrij van zijn reïntegratie-verplichting.
 
Het kan zijn dat de werknemer niet in staat is om vakantie op te nemen. Een bedrijfsarts kan hierover advies geven. Wanneer een werknemer niet in staat is om vakantie op te nemen geldt dat de wettelijke vakantiedagen pas na 5 jaar komen te vervallen. Wanneer de bedrijfsarts adviseert dat de werknemer wel in staat is om vakantie op te nemen, dan geldt deze verlenging van de verjaringstermijn niet.
 
Loondoorbetaling bij vakantie
Als een zieke werknemer vakantie opneemt heeft hij recht op zijn volledige salaris over deze vakantie-uren. Normaal betaalt u bij ziekte de wettelijke loondoorbetaling van 70% plus een aanvulling zoals bepaald in de cao. Gedurende de vakantie heeft de zieke werknemer dus recht op 100% van zijn salaris. Ook als de zieke werknemer uit dienst treedt en zijn saldo vakantiedagen wil laten uitbetalen, heeft hij over deze dagen recht op zijn volledige loon. (Bron: HR Rendement)

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!